STATUT FUNDACJI „NASZE DZIECI”

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Pawła Deptułę, zamieszkałego w Warszawie (02-934), przy ulicy Jaszowieckiej 6 m. 22, zwanego dalej Fundatorem, ustanowiona aktem notarialnym przed notariuszem Kingą Nałęcz za Nr repertorium A Nr 11687/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju jak i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji i realizacji jej celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, realizowana przez świadczenie pomocy dzieciom chorym na nowotwory oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby nowotworowej na oddziałach onkologii dziecięcej zakładów opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych a także poprzez świadczenie pomocy podmiotom opiekuńczo – oświatowym świadczącym pomoc edukacyjną, rozrywkową i ogólnorozwojową na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

§10

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a/ Organizowanie pomocy wolontarialnej polegającej na:

 1. regularnej obecności przedstawicieli fundacji w zakładach ochrony zdrowia, realizujących leczenie onkologiczne dzieci, za zgodą i przy współpracy personelu zakładów;
 2. nawiązywaniu kontaktu z każdym nowo przyjętym dzieckiem i jego rodziną oraz udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, ich zdrowemu rodzeństwu i rodzicom;
 3. organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodziców i rodzeństwa chorych dzieci, także dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
 4. udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej ze środków fundacji dla chorych dzieci oraz ich rodzin tak w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu oraz dla rodzin będących w żałobie;
 5. szkoleniu grup wolontariuszy, mających pracować z dziećmi i ich rodzicami.

b/ Organizowanie imprez okolicznościowych polegających na:

 1. Uroczystościach świątecznych,
 2. wizytach znanych osób,
 3. spełnianiu marzeń chorych dzieci,
 4. organizacji wycieczek, kolonii i wszelkich form wypoczynku dla dzieci tak w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu.

c/ Utworzenie „Bazy Przypadków Pozytywnych” oraz utrzymywanie kontaktu z rodzinami dzieci wyleczonych.
d/ Upowszechnianie wiedzy o dziecięcych chorobach nowotworowych wśród dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji w środowiskach szkolnych dzieci z chorobą nowotworową.
e/ Wspieranie rzeczowe i finansowe placówek realizujących leczenie dzieci z chorobą nowotworową, realizowane w szczególności poprzez zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w paragrafie 9.
f/ Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji hospicjów przeznaczonych dla dzieci z chorobą nowotworową.
g/ Zagospodarowywanie wolnych powierzchni w obrębie nieruchomości, na której znajduje się Klinika Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w szczególności poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw dla pacjentów Szpitala oraz stworzenie ścieżek zdrowia

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może podejmować współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, subwencji, grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§14

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację statutowych celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. Cały dochód Fundacji przeznaczany może być tylko na realizację celów statutowych.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

OGRANICZENIA MAJĄTKOWE

§16

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE FUNDACJI

§17

Władzami Fundacji są:
a/ Rada Fundacji,
b/ Zarząd Fundacji
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

RADA FUNDACJI

§18

a/ Rada Fundacji jest organem nadzorującym, opiniującym i doradczym Fundacji.
b/ W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 9 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
c/ Na członka Rady Fundacji można powołać jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
d/ Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora, przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 25 ust. 3 lit. a – f.
Członek Rady Fundacji w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 25 ust. 3 lit. g. traci stanowisko z mocy statutu.

§19

Do Rady Fundacji należy:

a/ nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b/ występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c/ opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e/ uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f/ ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

§20

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§21

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§22

a/ Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
b/ W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§23

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§24

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§25

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  e) nienależytego wypełniania funkcji członka,
  f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
  g) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Odwołanie członka zarządu przez Fundatora w przypadkach określonych w § 25 pkt 3 oraz w każdym innym przypadku następuje wyłącznie na wniosek Rady Fundacji.

 

PREZES ZARZĄDU

§26

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§28

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

§29

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych fundacji,
 9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 10. powołuje pełnomocników do prowadzenia wyodrębnionej sfery spraw, należących do zadań fundacji.

 

REPREZENTACJA

§30

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§31

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§32

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie zarządu.

§33

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§34

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
 2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z otrzymanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

ROZDZIAŁ V – ZMIANA STATUTU

§35

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd na wniosek Rady Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która pod rygorem nieważności musi być zatwierdzona przez Radę Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej innych fundacji o zbliżonych celach statutowych.

 

Statut z dnia 16 stycznia 2006 roku – po zmianach z dnia 15 września 2007 roku oraz po zmianach z dnia 10 września 2009 roku.