Jeśli u Twojego dziecka zdiagnozowano chorobę nowotworową, możesz skorzystać z różnych form pomocy socjalnej.

Przede wszystkim uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie wydawane jest przez Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Adres Zespołu można znaleźć m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach gminy i miasta oraz w starostwach powiatowych.

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla chorego dziecka, należy:

 • Pobrać osobiście lub drogą elektroniczną ( ze strony internetowej Zespołu):
  • druk wniosku o ustalenie niepełnosprawności
  • druk zaświadczenia lekarskiego
 • Oba wypełnione dokumenty złożyć we właściwym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.O terminie komisji orzekającej zostaniesz powiadomiony listem poleconym. W przypadku dzieci chorych na choroby nowotworowe, lekarz który wypełnia zaświadczenie lekarskie, potwierdza, iż dziecko nie może stawić się na posiedzeniu komisji. Po około 3 tygodniach orzeczenie o niepełnosprawności jest przysyłane pocztą.

Jakie ulgi i uprawnienia wynikają z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności?

Orzeczenie niepełnosprawności u dziecka jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego możemy się ubiegać na przykład o:

 • Świadczenia rodzinne, takie jak:
  • zasiłek pielęgnacyjny przyznawany bez względu na dochód w rodzinie w wysokości 153 zł
  • świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jeśli matka lub ojciec rezygnują z pracy, aby zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Obecnie jego wysokość to 620 zł.
 • Tańsze przejazdy. Ulgi w PKP i PKS na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, o którą można się ubiegać po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Kartę parkingową uprawniającą do parkowania w miejscu dla osób niepełnosprawnych. Kartę taką można uzyskać również na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Zasiłki celowe na koszty związane z leczeniem dziecka.
 • Rentę socjalną, która przysługuje osobie pełnoletniej, która ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, a niepełnosprawność ta powstała przed ukończeniem 18r.ż. i spowodowała całkowitą niezdolność do pracy.
 • Dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze 3 lat. Można z niego korzystać bez względu na to, czy korzystano już z niego wcześniej, czy nie.

Możemy ubiegać się także o zasiłki rodzinne i dodatki do nich. Należy pamiętać, iż przyznawane są one jednak w zależności od kryterium dochodowego. W rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium to wynosi obecnie 664 zł netto na osobę.

Ponadto można odliczać w podatku dochodowym wydatki na rehabilitację oraz korzystać z pomocy PFRON ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który wspiera indywidualne osoby niepełnosprawne m.in. poprzez dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych.